VW TDI forum, Audi, Porsche, and Chevy Cruze Diesel forum banner
вода

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags Marketplace

1-1 of 1 Results
  1. VW Mk4 Jetta, Golf, New Beetle, Passat TDI forum
    Имам вода на шофьорското място. Проверих по чистачките там всичко е ок. Не е антифриз. Само след дъжд се случва. Моля за помощ!
1-1 of 1 Results
Top